Boxed ACLU

Gevangenis Brugge (AIBV) : Een onaanvaardbare situatie ! ( persbericht Centrale Toezichtsraad Gevangeniswezen 1 augustus 2019))

PERSBERICHT

 

CONCLUSIE NA HET EERSTE BEZOEK VAN DE
CENTRALE TOEZICHTSRAAD VOOR HET GEVANGENISWEZEN
OP 31 JULI 2019:

EEN TOTAAL ONAANVAARDBARE SITUATIE
IN DE AFDELING HOGE VEILIGHEID
VAN DE GEVANGENIS TE BRUGGE

 

           1. De basiswet van 12 januari 2005 richt de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen (CTRG) op als een instelling die een jaarlijkse dotatie ontvangt van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Sinds de recente inwerkingtreding van deze wet valt de Raad niet meer onder de bevoegdheid van de minister van Justitie, maar is het een volledig onafhankelijk orgaan. De leden van de Centrale Raad die benoemd werden door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, hebben hun eed afgelegd op 24 april 2019.

De Centrale Raad is een orgaan dat volledig onafhankelijk en onpartijdig de gevangenissen controleert teneinde de grondrechten en de menselijke waardigheid van de gedetineerden te waarborgen.

  1. De Raad heeft zich in eerste instantie hoofdzakelijk dienen toe te leggen op de aanwerving van leden voor de nieuwe Commissies van Toezicht die verbonden zijn aan elk van de 35 Belgische gevangenissen. Zij moeten immers operationeel zijn vanaf 1 september 2019.

Afgelopen woensdag, 31 juli 2019, heeft de Raad echter een eerste controlebezoek uitgevoerd in de afdeling hoge veiligheid van de gevangenis te Brugge (Afdeling individuele Bijzondere Veiligheid – AIBV) omdat er zich daar op 24 juli 2019 een gewelddadig incident voordeed. Een van de negen gedetineerden die geplaatst zijn in deze afdeling viel toen 3 personeelsleden aan. De drie slachtoffers werden ten gevolge van dit agressie-incident overbracht naar het ziekenhuis en zijn nog steeds werkonbekwaam. De betrokken gedetineerde werd onmiddellijk voorgeleid voor de onderzoeksrechter die hem voor deze nieuwe feiten onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst. Hij werd vervolgens overgebracht naar een andere gevangenis.

Sindsdien hebben echter de acht andere gedetineerden die op de AIBV verblijven, op initiatief van het personeel van deze afdeling, hun cellen niet meer mogen verlaten.

Toen de Raad kennis kreeg van deze situatie werd er onmiddellijk, in hoogdringendheid, een delegatie naar Brugge afgevaardigd. De delegatie bestond uit drie leden: Marc Nève, Voorzitter van de Raad, Ralf Bas, permanent lid van het Bureau van de Raad en Mark Vanderveken, geneesheer, lid van de Raad.

Deze delegatie is op woensdag 31 juli 2019 ter plaatse geweest. Ze ontmoette er leden van de directie van de gevangenis, had individuele gesprekken met de zeven aanwezige gedetineerden (gedurende het bezoek van de delegatie werd de achtste gedetineerde naar een andere sectie van de gevangenis overgebracht) en had inzage in hun individuele dossiers.

De delegatie zal binnenkort een tweede bezoek aan de AIBV brengen om de situatie opnieuw te evalueren en daarover vervolgens een omstandig rapport opstellen.

Omwille van de ernst van de gedane vaststellingen wenst de Raad echter reeds een aantal aanbevelingen te formuleren en die, gelet op de ernst van de situatie, nu reeds openbaar te maken.

 

  1. Het personeel van de AIBV was omwille van de eigen veiligheid niet bereid om de delegatieleden met meer dan één gedetineerde tegelijkertijd te laten praten en heeft telkens een welbepaalde procedure toegepast. Voor zij de celdeuren voor ons wilden openen diende elke gedetineerde ook telkens zijn handen achterwaarts door een winket in de deur te steken opdat deze op de rug kon geboeid worden. Wanneer twee delegatieleden dan de cel betraden, werd de deur achter hen gesloten. Vervolgens diende de gedetineerde zijn geboeide handen opnieuw door het winket te steken zodat zijn boeien konden worden afgedaan. Aan het eind van elk gesprek werd deze procedure nog eens overgedaan in de omgekeerde volgorde.

De delegatie kon vaststellen en kreeg daarvan ook de formele bevestiging dat geen van de acht gedetineerden die momenteel nog op de AIBV verblijven, betrokken was bij het agressie-incident van 24 juli. Tevens werd vastgesteld dat de 8 gedetineerden al zes dagen hun cel niet hadden mogen verlaten. Dus, geen dagelijkse wandeling in de buitenlucht, geen mogelijkheid om te douchen en geen mogelijkheid tot het ontvangen van bezoek.

Ze krijgen water en voedsel via kleine luikjes die geplaatst zijn aan de onderkant van elke binnendeur. De gedetineerden dienen zich bij elke voedselbedeling aan de overkant van hun cel te begeven en zich te knielen met het gezicht naar de muur toe met de handen duidelijk zichtbaar. Indien zij zich hieraan niet houden, krijgen zij hun maaltijd niet en wordt dit geacteerd als ‘voedselweigering’.

Verschillende gedetineerden zijn volledig radeloos ten gevolge van deze situatie en hebben een aantal dagen geleden beslist om in hongerstaking te gaan.

De delegatie nam verder kennis van de eisen van het personeel van deze afdeling en stelde daarbij vast dat een aantal daarvan reeds eenzijdig ten uitvoer werden gelegd en zodoende werden opgelegd aan de directie.

 

  1. De Centrale Raad is van mening dat deze situatie totaal onaanvaardbaar is. De door het penitentiair personeel opgelegde detentievoorwaarden schenden de grondrechten van de aanwezige gedetineerden, die in feite van elk detentieregime ontzegd worden zonder dat zij een actieve rol speelden bij de problemen van 24 april.

De Raad meent dat het basisregime zoals gedetailleerd geregeld in het Reglement van inwendige orde van de hoog beveiligde afdeling, en dat het statuut van Ministerieel Besluit heeft, onmiddellijk terug toegepast dient te worden.

De kritieke toestand die is ontstaan in het AIBV leidt tevens tot de vraag naar de noodzaak van het behoud van zo’n hoog beveiligde afdeling. De Raad verbindt zich ertoe om actief deel te nemen aan een debat hierover.

 

Brussel, 1 augustus 2019,

Voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen – CTRG,

 

Marc Nève                                        Ralf Bas                                Mark Vanderveken

Voorzitter                                          Lid van het Bureau            Lid van de Raad

 

 

Contact: Marc Nève, 0475 92 16 99

 

Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen
Leuvenseweg 48/2, 1000 Brussel
02 549 94 70
www.ctrg.belgium.beAbout

Prison activist and editor. Luk Vervaet is the author of « Le making-of d'Anders B. Breivik » (Egalité=Editions, 2012), « Nizar Trabelsi : Guantanamo chez nous ? (Editions Antidote, 2014), " De grote stap achterwaarts, teksten over straf en gevangenis" (Antidote & PTTL, 2016). He is co-author of « Kim et Ken, mes enfants disparus » (Editions Luc Pire, 2006), « Condamnés à la prison? Ecrits sur un monde caché » (Revue Contradictions, 2008) et « L'affaire Luk Vervaet : écrits sur un interdit professionnel » (Revue Contradictions, 2011).


'Gevangenis Brugge (AIBV) : Een onaanvaardbare situatie ! ( persbericht Centrale Toezichtsraad Gevangeniswezen 1 augustus 2019))' have no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Images are for demo purposes only and are properties of their respective owners. Old Paper by ThunderThemes.net Admin by Numic